Boatyard_Services

Nodiadau Hwylio

Mae Hafan Pwllheli yn ganolog i rhai o'r dyfroedd hwylio gorau yn y DG o fewn cyrraedd, gan gynnwys Bae Ceredigion, Ynys Môn a'r porthladdoedd deniadol ar arfordir dwyreiniol Iwerddon. Mae'r Cei Newydd, Aberdyfi, Abermaw, Porthmadog, Llwybrau Sant Tudwal a Phorthdinllaen i gyd o fewn cyrraedd rhwydd i'r llongwr ar daith benwythnos neu undydd. Mae cymuned hwylio Gogledd.


Clwb Hwylio Pwllheli

Clwb cyfeillgar teuluol yw Clwb Hwylio Pwllheli, sy’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau o Dy’r Clwb yn yr Academi Hwylio Plas Heli. Mae adran rasio’r clwb yn rasio o dan IRC ac yn cymryd rhan yn rasus ISORA i Iwerddon. Bydd adran hwylio hamdden y clwb yn trefnu teithiau hwylio yn lleol ac oddi ar y lan. Fydd rasus hwylio bob penwythnos a hefyd ras regata y clwb. Mae hwylwyr ifanc yn cael eu meithrin drwy gyfrwng hyfforddiant mewn cychod bach Optimist, Topper a Wayfarer. Yn ogystal, mae gan y clwb raglen fywiog o weithgareddau cymdeithasol gydol yn y flwyddyn. Bydd croeso i hwylwyr sy’n ymweld a Phwllheli ddefnyddio cyfleusterau’r clwb. Bydd croeso bob amser i aelodau newydd.

Ffon (01758) 614442.

My Image

Other Clubs

Other Clubs
South Caernarvonshire Yacht Club, Abersoch (01758) 712338
Madoc Yacht Club, Porthmadog (01766) 512976 VHF 37 & M2
Aberdyfi Yacht Club (01654) 767607
Barmouth Yacht Club (01341) 280000

Porthmadog

Mae tref brysur Porthmadog o fewn cyrraedd rhwydd i'r llongwr sydd am aros dros nos yn ystod taith benwythnos. Mae'r porthladd yn gysgodol iawn ac mae digon i'w weld ar y lan.

Gellir cael pob math o gyflenwadau yn y dref. Mae'n bosib angori ar hyd cei'r neu yng nghanol y sianel. Mae hefyd yn bosib angori yn y porthladd mewnol. Ger y fynedfa i'r sianel ceir bar a all rwystro mynediad pan fydd gwynt cryf yn chwythu tua'r tir yn ystod adeg drai.

Cysylltwch â Harbwr Feistr Porthmadog ar (01766) 512927.

My Image

Barmouth

Mae lleoliad Abermaw ar arfordir gorllewinol Gogledd Cymru ac yn gorwedd rhwng cadwyn o fynyddoedd a'r môr aber yr afon Mawddach yn un o'r lleoliadau mwyaf prydferth yng Nghymru. Mae'n gorwedd yn unig o fewn y gornel ddarluniol Parc Cenedlaethol Eryri ac yn ddwfn mewn hanes cyfoethog gyda chysylltiadau i'r diwydiannau llechi a llongau. Mae'r hen dref yn werth ymweld ag, ei grisiau serth a llechi to tai ar ochr y mynydd. Mae'r harbwr yn hardd a gallwch gerdded ar draws Bont Bermo sy'n ymestyn dros yr afon a all fod yn weithgaredd delfrydol am daith dros nos.

Cysylltwch â Harbwr Feistr Barmouth ar (01341) 280671.


Aberdyfi

Mae Aberdyfi yn harbwr bach ffyniannus a osodwyd o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, lle mae afon Dyfi yn cyrraedd dyfroedd glas Bae Ceredigion.

Mae yna chwaraeon dwr di-riteithiau hwylio, rhwyfo, canwio a pysgota. Yn yr haf, mae yna regata hwylio, cystadlaethau sailboarding, regatas rhwyfo a digwyddiadau chwaraeon dwr eraill ynghyd ag adloniant i'r teulu ar ei traethau.

Cysylltwch â Harbwr Feistr Aberdyfi ar (01654 767626).

My Image

Porth Dinllaen

Mae'r gilfach hardd ym Mhorthdinllaen yn lle delfrydol i fynd ar daith benwythnos pan fydd y tywydd yn sefydlog, ar yr amod nad yw'r gwynt yn chwythu o'r Gogledd Ddwyrain. Ceir ambell angorfa ym mhen ucha'r gilfach ond fel rheol byddant yn cael eu defnyddio. Os felly, gallwch angori ychydig ymhellach allan yn y bae. Ar y lan ceir traeth ardderchog a thafarn dda. Fe welir morglawdd o gerrig mawr, sydd o dan y dŵr adeg llanw uchel, ym mhwynt gogleddol y mynediad i'r gilfach.

Address

Hafan Pwllheli
Glan Don
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5YT


Get in touch

  01758 701219

  VHF Ch80

 hafanpwllheli@gwynedd.llyw.cymru


My Image

Hafan Pwllheli is owned by
Gwynedd Council

© Copyright 2019 Hafan Pwllheli